AKOS Nedir?


AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) e-Türkiye sürecinde yasa, yönetmelik ve standartları baz alarak uygar bir kent yapısı oluşturulmasına destek vermek için hazırlanmış bir bilişim projesidir.

AKOS platformu Türkiye’nin en gelişmiş modern kent bilgi sistemi yazılımlarını içinde barındırmaktadır. Platform; kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntem ve standartlar dahilinde toplanması, güvenli bir veritabanına titizlikle aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin belediye süreç ve ihtiyaçlarına paralel olarak belirlenmesi, yönetilmesi ve doğru analizlerin yapılarak belediye ve kamu kuruluşlarının tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve idari hizmetlerini en iyi şekilde vatandaşa sunmalarını sağlama amacı gütmektedir.

AKOS projesi kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan, şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkaran bir projedir.

SAMPAŞ, AKOS projesi çerçevesinde gerçekleştirilen modern kent bilgi sistemi uygulamaları ile bugüne kadar 30'un üzerinde ödüle layık görülmüştür.

AKOS uygulamalarını kullanan belediyelerimizin bilgiye dayalı sundukları hizmetler vatandaşların ihtiyaçlarına eksiksiz karşılık vermekte ve belediye-vatandaş ilişkilerini iyileştirmekte büyük rol oynamaktadır.

Belediyelerin Tüm Kent Bilgi Sistemi Gereksinimlerini Tek Bir Çatı Altında Toplar

AKOS ile belediyemizin bütün kent bilgi sistemleri gereksinimleri tek bir çatı altında toplanmıştır. AKOS belediyelerin ürettiği her tür sözel ve konumsal veriyi, ilişkisel yapıda tek bir veri tabanı üzerinde saklamakta ve bu surette operasyonel ve idari bütün faaliyetler için gereken fonksiyonel altyapıyı oluşturmaktadır. Bu altyapı üzerinde tüm veriler (mekan, zaman ve öznitelik) etkin ve ayrıntılı bir şekilde ilişkilendirilebilmekte, tanımlanabilmekte, saklanabilmekte, işlenebilmekte ve analiz edilebilmektedir.

Bilgiye Dayalı Karar Vermeyi Mümkün Kılar & Kaynak Tasarrufu Sağlar

AKOS bilgi paylaşım ve entegrasyon uygulamaları - belediyeler açısından büyük önem arz eden - nüfus, taşınmaz, mülkiyet, altyapı, tesisat ve abonelik gibi bilgilerin kullanımı için, bu verilerin kaynağı ve yasal sahipleri olan kurumlarla online entegrasyon sağlamıştır. Bu sayede AKOS uygulamaları belediyelerimizin en güncel ve en doğru bilgiyi kullanabilmelerini mümkün hale getirmiştir. Güncel ve doğru bilgiyi kullanarak karar veren belediyelerimiz ise bu süreçte zamandan ve paradan tasarruf etmiş, kaynaklarını etkin kullanabilir hale gelmişlerdir.

Vatandaşın Yaşam Kalitesini Yükseltir & Memnuniyet Yaratır

AKOS uygulamaları, vatandaşların belediye ve hizmetlerine zaman ve mekandan bağımsız olarak ulaşabilmelerine ve ilgili işlemlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Kent yaşamını kolaylaştıran AKOS uygulamaları ile belediye hizmetleri standardize edilirken, herkese eşit hizmet anlayışı uygulamada da gerçekleşmektedir. Tümüyle entegre veri tabanı ve bilgi sistemi altyapısı - hizmet süreçlerindeki bilgi eksikliğini ortadan kaldırmak suretiyle - vatandaşa yansıyan problemleri ve koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bürokrasiyi ortadan kaldırmaktadır. AKOS uygulamalarını kullanan belediyelerimizin bilgiye dayalı sundukları hizmetler vatandaşların ihtiyaçlarına eksiksiz karşılık vermekte ve belediye-vatandaş ilişkilerini iyileştirmekte büyük rol oynamaktadır.

Yasa, Yönetmelik ve Standartları Baz Alır

23 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci maddesinin ‘h' bendi ile büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasına “Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri”ni kurmak eklenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesinde ise belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında “Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri”ni kurmak vardır.

e-Devlet yerel yönetimlerden başlar. İdealimiz, Türkiye’nin e-dönüşüm sürecinde yerel yönetimleri modernize etmektir.

Türkiye için kentleşme süreci, sadece kentlerdeki hayatı kolaylaştıracak tedbirlerin alınması olarak anlaşılmamalıdır. Kentleşme süreci aslında Türkiye’nin kalkınma stratejisinin en önemli araçlarından biri olarak benimsenmelidir.

SAMPAŞ bu anlamda, kentlerimizin kendi kendilerine yeter hale gelmeleri için en gelişmiş modern kent bilgi sistemi uygulamalarını içerisinde barındıran AKOS platformunu geliştirdi.

AKOS platformu dahilindeki modern kent bilgi sistemi programlarının uygulandığı belediyelerde, ekonomik, sosyal ve kültürel unsurların sağlam temeller üzerine oturması ile Türkiye için hayal ettiğimiz modern ve uygar marka kentler yaratma vizyonuna her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz.

Modern ve Uygar Marka Kentler için AKOS ile Modern Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları